ZDIEĽAŤ

Čo všetko kryje a zahŕňa? Mnohí poistenci si cestovné poistenie priplatia, no často vôbec nevedia, na koho sa obrátiť v prípade, že ho potrebujú použiť. Čo by ste o tomto type poistenia ešte mali vedieť a čo ľudí pri cestovnom poistení najviac zaujíma?

Čo obsahuje základný balík cestovného poistenia?

Preplatenie liečebných nákladov je samozrejmosť, no čo ďalšie vám poisťovňa zafinancuje? Ak ste v zahraničí, poisťovňa vám uhradí hotelové náklady do výšky poistnej sumy na maximálne na štyri noci, pokiaľ ako poistenec nemôžete zo zdravotných dôvodov cestovať späť na Slovensko v pôvodnom – riadnom termíne. Tieto výdavky sa tiež uhradia aj pre rodinného príslušníka, ktorý zabezpečuje sprievod chorého domov na Slovensko.  Ak je potrebná návšteva chorého, môže za ním rodinný príslušník vycestovať, poisťovňa mu po predložení dokladov preplatí dopravu a ubytovanie na štyri noci, avšak, hospitalizovaný musí byť minimálne desať dní. Ak je potrebný predčasný návrat klienta kvôli náhlemu ohrozeniu života najbližšieho príbuzného klienta, ten tiež vyrieši poisťovňa. Za najbližšieho rodinného príslušníka sa považuje manžel/manželka, druh/družka, dieťa, rodič, starý rodič či súrodenec. Ak príde k najhoršiemu, poisťovňa bezodkladne zabezpečí prepravu telesných pozostatkov do rodnej krajiny.

Na dovolenke sa stane úraz, ako treba postupovať, aby poisťovňa preplatila ošetrenie a liečbu? 

V prvom rade úraz treba ihneď nahlásiť poisťovni, v ktorej máte uzatvorenú poistku, údaje nájdete v zmluve. Poisťovňu kontaktujte pri nenáročných ambulantných vyšetreniach, rovnako tak pri vážnejších a opakovaných výkonoch, prípadne hospitalizácii.  A ako postupovať priamo v ambulancii ošetrujúceho lekára v zahraničí? Predložte mu asistenčnú kartu, ktorú vám vydá poisťovňa pri uzatvorení zmluvy. Nezabudnite si pri každom ošetrení brať doklady – lekárske správy, zoznam vykonaných výkonov, originály účtov za vyšetrenia, účtenky od liekov, za prevoz… Ak za zákrok platíte v hotovosti, vždy si archivujte doklady o zaplatení. Jednoducho všetko, čo je spojené s vašou liečbou uschovajte, aby ste vedeli do tridsiatich dní poisťovni písomne oznámiť poistnú udalosť a predložiť jej všetky doklady potrebné na stanovenie rozsahu poistného plnenia.

Bolesť zubov v zahraničí – hradí mi cestovné poistenie aj zubára?

Samozrejme, v cestovnom poistení je zahrnuté aj ošetrenie na zmiernenie bolestí zubov pri náhlych stavoch. Čo je však dôležité vedieť – poisťovňa preplatí ošetrenie maximálne dvoch zubov. Pri využití tohto ošetrenia je dôležité vziať si od lekára správu, ktorú neskôr predložíte poisťovni – najneskôr do tridsiatich dní od návratu na Slovensko je potrebné nahlásiť poistnú udalosť.